دانلود آهنگ جدید
مرور برچسب

ساله های ساله ئه وینداری توم تو خوت دیزانی گیان و گیان گیان قه رزداری توم سا به س بو ره قیب شین وفریادکه جاریکیش ذوستی گیان وگیان گیان هه ی قدیمیت یاد که ئازیز گوی مه که به قسه ی ئه م و ئه و