دانلود آهنگ جدید
مرور برچسب

در کارگاه کوزه گری بودم دوش

مرد هندی و کوزه ترک خورده

مرد هندی و کوزه ترک خورده در افسانه ای هندی آمده است که مردی هر روز دو کوزه بزرگ آب به دو انتهای چوبی می بست و چوب را روی شانه اش می گذاشت و برای خانه اش آب می برد. یکی از کوزه ها کهنه تر بود و ترک های کوچکی داشت. هربار که مرد مسیر خانه اش…