دانلود آهنگ جدید

دانلود کتاب اصول بازی شطرنج

190

دانلود کتاب اصول بازی شطرنجدانلود کتاب اصول بازی شطرنج

حجم: ۱,۳۱ مگابایت

تعداد صفحه: ۳۶

درباره کتاب: ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﺻﻮل ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ ارﺗﻘﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﺒﺘﺪی ﺑﻪ ﯾـﮏ ﺑـﺎزﯾﮑﻦ ﭘﯿـﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺮﻓـﻪ ای را در ﭘـﯽ داﺷﺘﻪ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی را ﻣﯿﺴﺮ میگرداند، در ﻏﯿﺮ این صورت ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﺒﺘـﺪی ﺑـﺮای آﮔـﺎﻫﯽ از اﯾـﻦ اﺻـﻮل و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﯽ ببرد. آﻣـﻮزش ﻫـﺎی ﺣﺮﻓـﻪ ای ﺷـﻄﺮﻧﺞ در واﻗـﻊ ﯾﮏ راه ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی را در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎهی با مفاهیم اﺳﺎﺳﯽ و اﺻﻮل اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻄﺮﻧﺞ آﺷـﻨﺎ ﻣﯽ سازد.

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز با اﯾﻦ اﺻﻮل و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ آﺷـﻨﺎ ﻧﮕﺮدﯾـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﯿﭽﮕـﺎه ﻋـﺼﺎره ی اﺻـﻠﯽ ﺑـﺎزی را درک  ﻧﮑﺮده و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد بیشتر ﮔﺬراﻧﺪن وﻗﺖ است تا تا اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻔﮑﺮ منطقی. راﺟﻊ ﺑﻪ پیامدهای ﺳـﺎزﻧﺪه ی ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ و ﺗﺎﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻓﺮاد در ردهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﮐـﺴﺐ اﻃﻼع ﻧﻤﻮد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﯿﻦ ﺷﻄﺮﻧﺞ عوام و ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻓﻨـﯽ وﺟـﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮔﻮﺷﻪ ای از اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎید. مطالعه این کتاب ارزشمند را از دست ندهید.

تاریخچه شطرنج: قدمت شطرنج به قرن ششم میلادی در شرق هندوستان بازمی‌گردد. نوع اولیهٔ شطرنج با نام سانسکریت چاتورانگا در  امپراتوری گوپتا ابداع شد و در زمان حکومت خسرو انوشیروان ساسانی به ایران معرفی شد. شطرنج در ایران، با کمی تغییر در قوانین بازی، نام چَترَنگ را بر خود گرفت و با فتح قلمرو امپراتوری ساسانیان، توسط عرب‌ها در سراسرجهان اسلام رایج شد و «شطرنج» نام گرفت.

ایرانیان و اعراب از قرن نهم میلادی، اروپا و روسیه را با شطرنج آشنا کردند؛ به همین دلیل در اغلب زبان‌های اروپایی نام این بازی برگرفته از واژهٔ شطرنج یا شاه  و نام بیشتر مهره‌ها هم برگرفته از نام‌های فارسی و عربی آن‌هاست. در اروپا، رفته‌رفته شطرنج دستخوش تغییراتی شد و باتغییر شکل حرکت برخی مهره‌ها پویایی و سرعت بازی افزایش یافت.

در اواخر قرن نوزدهم، رقابت قهرمانی شطرنج جهان بنیادگذاری‌شد. نخستین قهرمان رسمی شطرنج جهان ویلهلم اشتاینیتس، شطرنج‌باز یهودی اهل بوهم بود که در سال ۱۸۸۶ با غلبه بر یوهانس سوکرتورت انگلیسی این عنوان را به‌دست‌آورد. ماگنوس کارلسن  نروژی قهرمان فعلی شطرنج جهان است که با غلبه بر ویسوآناتان آناند در سال ۲۰۱۳ صاحب این عنوان شد. در سال ۱۹۲۴ سازمان بین‌المللی شطرنج جهان (فیده) بنیادگذاری شد و به‌تدریج مسابقات و عناوین تازه‌ای به‌وجود آمدند.

رقابت‌های بین‌المللی شطرنج در طول جنگ جهانی دوم متوقف شد و پس از جنگ جهانی دوم، فیده مسئولیت برگزاری رقابت قهرمانی شطرنج جهان را بر عهده گرفت. تاکنون ۱۷۰ فدراسیون ملی عضو فیده شده‌اند و این سازمان را به یکی از بزرگ‌ترین نهادهای ورزشی جهان تبدیل کرده‌اند. فیده تلاش فراوانی برای افزودن شطرنج به بازی‌های المپیک داشته، اما این اتفاق هرگز نیفتاده و به‌جای آن از سال ۱۹۲۷ المپیاد شطرنج بین تیم‌های ملی شطرنج کشورهای مختلف دنیا برگزار می‌شود.

فیده همچنین درجه‌هایی چون استاد فیده، استاد بین‌المللی و استادبزرگ را به بهترین شطرنج‌بازان دنیا اهدا می‌کند. استاد بزرگ، پس از قهرمان جهان، معتبرترین عنوانی است که یک بازیکن شطرنج می‌تواند به‌دست آورد و گفته می‌شود که نخستین بار نیکلای دوم، تزار روسیه، در سال ۱۹۱۴ گروهی از بهترین شطرنج‌بازان دنیا را استاد بزرگ نامید. شطرنج‌بازان اهل اتحاد شوروی در دوران پس از جنگ جهانی دوم به قدرت بی‌رقیب شطرنج جهان تبدیل شدند به‌طوری‌که تا سال ۱۹۷۲ تمامی رقابت‌های قهرمانی جهان بین شطرنج‌بازان جماهیر شوروی برگزار شده‌بود.

در این سال بابی فیشر آمریکایی که بسیاری او را بهترین شطرنج‌ باز تاریخ می‌دانند، عنوان قهرمانی را از شوروی خارج ساخت. پس از فیشر نیز این عنوان دوباره به شوروی بازگشت و به‌ترتیب، آناتولی کارپف، گری کاسپارف و ولادیمیر کرامنیک صاحب این عنوان شدند و تا سال ۲۰۰۷ که ویسواناتان آناند هندی به مقام قهرمانی رسید، این عنوان در روسیه باقی ماند.

دانلود کتاب اصول بازی شطرنج

دانلود کتاب اصول بازی شطرنج

 

این کتاب جهت آشنایی بیشتر شما با متن کتاب به صورت فایل PDF تهیه شده است. خواهشمندیم جهت حمایت از نویسنده و ناشر و مترجم و همچنین بالا رفتن سرانه و فرهنگ مطالعه نسخه چاپی کتاب را تهیه فرمایید.

توجه: لینک دانلود این کتاب به درخواست صاحب اثر حذف خواهد شد.

لینک کوتاه این مطلب: https://goo.gl/KAxDW1

آیا میدانستید؟

ایرانی ها در هر روز کمتر از ۱۵ دقیقه کتاب میخوانند؟ کتاب را نخوانید که بخوابید، کتاب را بخوانید که بیدار شوید.کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتابهایی که می خوانید و انسانهایی که ملاقات می ‌کنید.

با #جنبش-کتابخوانی-نودهشتیها روزانه ۱۵ دقیقه مطالعه مهمان ما باشید(کتابخانه نودهشتیها)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.