دانلود آهنگ جدید

به نام خداوند جان و خرد

187
Rate this post

به نام خداوند جان و خرد

به   نام خداوند      جان   و    خرد             کــزیـن بـرتـر انـدیـشـه بـرنـگـذرد
خــداونــد نــام و خــداونـد     جـای            خـــداونـــد روزی ده رهـــنـــمــای
خـداونـد کـیـوان  و  گـردان سـپـهـر            فــروزنــده مــاه و نــاهــیــد و مــهـر
ز نـام و نـشـان و گـمـان بـرتـرست            نــگــارنــدهٔ بــر شــده پـیـکـرسـت
بــه بــیــنــنــدگــان آفــریــنــنـده را            نــبــیــنــی مــرنـجـان دو بـیـنـنـده را
نــیــابــد بــدو نــیــز انــدیــشــه راه           کــه او بــرتـر از نـام و از جـایـگـاه
سخن هر چه  زین   گوهران  بگذرد           نـــیـــابـــد بــدو راه جــان و خــرد
خــرد گـر سـخـن بـرگـزیـنـد  هـمـی           هــمـان را گـزیـنـد کـه بـیـنـد هـمـی
ستودن  نداند کس او را چو  هست           مــیـان بـنـدگـی را بـبـایـدت بـسـت
خرد  را و جان را همی سنجد  اوی            در انـدیـشـهٔ سخته کی گنجد اوی
بــدیــن آلــت رای و جــان و    زبـان           ســتــود آفــریــنــنــده را کـی تـوان
بـه هـسـتـیـش بایدکه خستو شوی          ز گــفــتــار بــی‌کــار یـکـسـو شـوی
پــرســتـنـده بـاشـی و جـویـنـده راه           بـه ژرفـی بـه فـرمـانـش کـردن نگاه
تـــوانـــا بـــود هـــر کـــه  دانــا بــود            ز دانـــش دل پـــیـــر بـــرنـــا بـــود
از ایـن پـرده بـرتـر سخن‌گاه  نیست            ز هـسـتـی مـر انـدیشه را راه نیست

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.